Δικαιολογητικά Ανανέωσης Διπλώματος

Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να συγκεντρώσετε, για να μπορείτε να ανανεώσετε το δίπλωμα σας είναι:

1. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου.

Αν δεν υπάρχει τότε ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να βγάλει 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας να εξεταστεί από συμβεβλημένους ιατρούς της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στον ιατρό που διενεργεί την εξέταση, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. (Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η υπόψη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ). Οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.

2. 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά, έγχρωμες, διαστάσεων 4×6 (οι δύο από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό)

3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διπλώματος οδήγησης ή το δίπλωμα οδήγησης εφόσον έχει λήξει

4. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

5. Αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης

6. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), εφόσον απαιτείται

Δείτε επίσης