GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Χειλαδάκη με την επωνυμία «HGS» είναι γραφείο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η HGS θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα και μη. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την HGS προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στα εξής τηλέφωνα:

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Ασφαλιστικό Πρακτορείο Χειλαδάκη HGS

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  HGS (HIGH GRADE SEVICE)

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ & Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΤΚ 16452

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ  210 9920771,   210 9920772

ΚΙΝ. +30 69446304968   FAX 210 3412164

e-mail αιτιάσεων: aitiaseis@hgs.gr

e-mail: info@hgs.gr  site: www.hgs.gr

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης και περιορίζεται αυστηρά και μόνο στις αναγκαίες ενέργειες επεξεργασίας για τους σκοπούς της. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, ήτοι την προώθηση προϊόντων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται η δική σας συγκατάθεση προς αυτό.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται τα δεδομένα σας, προσωπικού χαρακτήρα, να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό, κυρίως, την κατάρτιση προφίλ, η οποία είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Σε περίπτωση που τυχόν υπάρξει ανάγκη για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα αφορούν το πρόσωπό σας, και οι οποίες θα διενεργηθούν βάσει της ως άνω διαδικασίας, θα ενημερωθείτε προηγουμένως σχετικώς, προκειμένου να συναινέσετε ρητώς προς τούτο.

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

Η HGS δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών.

Εάν η HGS ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο. Εντούτοις, η HGS ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. H HGS ενθαρρύνει γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.

Τα κριτήρια, που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των συναλλασσόμενων, αλλά και της HGS. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα H HGS διαβιβάζει, κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης, τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενα με αυτήν διαμεσολαβούντα πρόσωπα και λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, σε ιατρούς, σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές. Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),

το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),

το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η HGS και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@hgs.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 2 ,Αργυρούπολη ΤΚ 16452 .

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιβλέπουσα Αρχή.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

τηλ.: 210 647 5600 φαξ: 210 647 5628

Τράπεζα της Ελλάδος (Eποπτική Aρχή) Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, Αθήνα

τηλ.: 210 320 5222, 210 320 5223 φαξ: 210 320 5437, 210 320 5438