Ασφάλειες

Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτετε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για όλους τους πιθανούς κινδύνους εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται.

Οι κατηγορίες των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που είναι δυνατόν να ασφαλιστούν είναι:

Το εν λόγω ασφαλιστήριο απαρτίζεται από τρία τμήματα:
Τμήμα Ι: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες όλών των κατηγοριών ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Τμήμα ΙΙ: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα υποστούν οι εξωτερικοί φορείς όπως μαγνητικές ταινίες, δίσκοι, δισκέτες καθώς και τα έξοδα επανεγγραφής των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου του τμήματος Ι.

Τμήμα ΙΙΙ: Καλύπτονται τα έξοδα ενοικιάσεως υποκατάστατου συστήματος Η/Υ και εγκαταστάσεων σε περίπτωση επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου από το τμήμα Ι

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Ζημίας σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό
(Electronic Equipment Loss of Profit – EEI /LoP)

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την απώλεια του μικτού κέρδους που επέρχεται σαν συνέπεια διακοπής ή παρακωλύσεως της λειτουργίας της επιχειρήσεως και οφείλεται σε υλική ζημιά στον ασφαλιζόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι αποζημιώνεται από το ασφαλιστήριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Ασφαλίζει τις πραγματικές οικονομικές απώλειες του ασφαλιζομένου που στην πράξη είναι:

• Το καθαρό κέρδος
• Οι σταθερές δαπάνες
• Το αυξημένο κόστος εργασίας

Η HGS κατανοώντας τις ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!